Chia Sẻ Tổng PIT Và OPS Files Cho Samsung Android

Thảo luận trong 'Kỷ thuật phần mềm'

 1. 402
  1,232
  93
  Ngọc Quyền Gsm

  Ngọc Quyền Gsm Well-Known Member TV-Vietnamfone

  Bài viết:
  402
  Đã được thích:
  1,232
  A300F: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  A300FU: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  A300G: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  A300H: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  A300XU: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  A300XZ: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  A500F: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  A500FU: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  A500H: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  A500K: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  A500XZ: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  A700F: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  A700FD: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  A700H: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  B5330 - B5330B: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  B5510 - B5510B - B5510L : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  B5512 - B5512B : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  B7510 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  B9062: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  B9120: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  B9150: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  B9388: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  C101: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  C105: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  C115: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  D700 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  E500F: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  E500H: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  E700H: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G110H: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G130E: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G130H: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G130HN: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G130M: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G310HN: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G313H: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G313HN: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G313HU: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G313HZ: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G350: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G350E: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G355H: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G355HN: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G357FZ: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G360F: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G360G: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G360H: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G360HU: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G360M: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G360P: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G386F: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G386T: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G386U: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G530FZ: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G530H: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G710: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G730A: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G750A: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G800F: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G800H: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G850A: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G850F: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G870F: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G900A: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G900F: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G900FD: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G900H: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G900P: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G900T: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G900T1: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G900V: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G901F: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G3502: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G3502C: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G3502i: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G3508I: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G3509: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G3509i: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G3519D: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G3606: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G3608: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G3609: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G3812: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G3815: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G3818: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G3819D: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G5108: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G5108Q: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G5109: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G5306W: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G5308W: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G5309W: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G7102: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G7105: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G7106: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G7108: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  G7200: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  GC100: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  GN120: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I317: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I317M: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I337: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I337M: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I435: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I435L: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I497: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I509U: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I510: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I515: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I527: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I537: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I545: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I699i: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I747: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I800: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I899: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I919: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I959: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I5500 - I5500B - I5500L - I5503 - I5508 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I5510 - I5510L - I5510M - I5510T : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I5700 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I5700E : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I5800 - I5801 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I7500 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I8150 - I8150B : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I8160: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I8160P: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I8190 - I8190N: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I8260L: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I8262: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I8262B: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I8268: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I8530 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I8552: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I8552B: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I8558: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I8730: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I9000 - I9000B - I9000M - I9000T : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I9001 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I9003 - I9003L : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I9010 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I9060: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I9070 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I9070P : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I9082: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I9082L: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I9100 - I9100M - I9100P - I9100T : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I9100G : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I9103 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I9105: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I9105P: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I9128: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I9128E: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I9128V: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I9152: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I9158: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I9190: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I9192: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I9195: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I9195L: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I9200: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I9205: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I9208: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I9210: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I9220 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I9230: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I9250 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I9260: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I9268: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I9295: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I9300 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I9305: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I9308: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I9500: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I9502: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I9505: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I9506: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I9507: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  I9508: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  J100F: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  J100FN: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  J100H: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  J100ML: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  L710: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  L720T: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  M819N: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  M919: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  M919N: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  N750: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  N750L: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  N750S: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  N5100: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  N5110: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  N5120: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  N7000 - N7000B : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  • Firmware
  • Download
  • Software Downloads
  • Samsung
  • Galaxy S5


  N7100: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  N7102: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  N7102i: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  N7105: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  N7108: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  N7108D: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  N7502: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  N7505: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  N7505L: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  N8000: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  N8010: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  N8020: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  N900: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  N900A: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  N900P: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  N900R4: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  N900V: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  N900W8: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  N910A: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  N910C: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  N910F: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  N910H: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  N915F: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  N9002: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  N9005: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  N9006: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  N9007: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  N9008: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  N9008V: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  N9009: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  P600: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  P601: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  P605: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  P605M: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  P605V: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  P900: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  P901: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  P905: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  P1000 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  P1010 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  P3100 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  P3110 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  P5100 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  P5110 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  P6200: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  P6210 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  P6211 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  P6800 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  P6810 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  P7300 - P7300B : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  P7310 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  P7500 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  P7501: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  P7510 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  P8110: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  R350: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  R380: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  R381: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  R382: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  R750: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  R970C: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  S735C: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  S970G: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  S975L: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  S5280: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  S5282: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  S5300 - S5300B - S5300L: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  S5301: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  S5302: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  S5303: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  S5310: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  S5312: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  S5360 - S5360B - S5360L - S5360T - S5363 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  S5570 - S5570B - S5570L : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  S5570I : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  S5660 - S5660L - S5660M - S5660V : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  S5670 - S5670L : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  S5690 - S5690L : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  S5830 - S5830B - S5830C - S5830L - S5830M - S5830T : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  S5830I : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  S6010 - S6010L: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  S6012: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  S6102 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  S6310: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  S6310N: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  S6310T: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  S6312: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  S6500 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  S6802 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  S6810: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  S6810P: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  S7262: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  S7275R: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  S7392: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  S7500 - S7500L : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  S7562: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  S7580 - S7580L: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  S7582: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  S7710: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  SC01C: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  SC02B: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  T110 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  T111: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  T210 - T210R - T210 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  T211: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  T311: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  T999: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  T2105: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  V700: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  W789: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

   
  Đang tải...
 2. 2,009
  5,828
  113
  ajemca

  ajemca SUPPORT ALL TV-Vietnamfone

  Bài viết:
  2,009
  Đã được thích:
  5,828
 3. 187
  293
  63
  Thanh Hải_mobile

  Thanh Hải_mobile V.I.P V.I.P

  Bài viết:
  187
  Đã được thích:
  293
  hót thanks ông anh 36 nhé
   
 4. 563
  128
  43
  thaituan_mobile

  thaituan_mobile Active Member TV-Vietnamfone

  Bài viết:
  563
  Đã được thích:
  128
  fix lại dùm link a ơi
   

Ủng hộ vietnamfone.com nào !