Chia Sẻ Sony Xperia C3 Dual D2502 Virus Up Rom OK

Thảo luận trong 'Kỷ thuật phần mềm'

 1. 697
  1,277
  93
  nhathuy20081989

  nhathuy20081989 QLý Box Samsung Thành Viên BQT Super Moderator

  Bài viết:
  697
  Đã được thích:
  1,277
  Sony Xperia C3 Dual D2502 Virus Up Rom OK

  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  File :

  17/057/2016 13:57:09 - INFO - Selected Bundle for Sony Xperia C3 (D2502). FW release : 19.4.A.0.182. Customization : Customized VN
  17/057/2016 13:57:09 - INFO - Preparing files for flashing
  17/057/2016 13:57:29 - INFO - Please connect your device into flashmode.
  17/058/2016 13:58:18 - INFO - Device connected in flash mode
  17/058/2016 13:58:18 - INFO - Opening device for R/W
  17/058/2016 13:58:18 - INFO - Reading device information
  17/058/2016 13:58:19 - INFO - Phone ready for flashmode operations.
  17/058/2016 13:58:19 - INFO - Opening TA partition 2
  17/058/2016 13:58:19 - INFO - Current device : D2502 - YT910ZWAHW - 1288-9436_R2B - 1286-5871_19.2.1.A.0.72 - GLOBAL-HSPA_19.2.1.A.0.72
  17/058/2016 13:58:19 - INFO - Closing TA partition
  17/058/2016 13:58:19 - INFO - Start Flashing
  17/058/2016 13:58:19 - ERROR - root : this bundle is not valid
  17/058/2016 13:58:20 - INFO - Processing loader.sin
  17/058/2016 13:58:20 - INFO - Checking header
  17/058/2016 13:58:20 - INFO - Flashing data
  17/058/2016 13:58:20 - INFO - Loader : S1_Root_f82d - Version : LOADER_RELEASE_MSM8X26_31_AID_4 / Boot version : S1_Boot_MSM8x26_LA1.0_1022 / Bootloader status : ROOTABLE
  17/058/2016 13:58:20 - INFO - Max packet size set to 524288
  17/058/2016 13:58:20 - INFO - Parsing boot delivery
  17/058/2016 13:58:20 - ERROR - root : this bundle is not valid
  17/058/2016 13:58:20 - INFO - No flash script found. Using 0.9.18 flash engine
  17/058/2016 13:58:20 - INFO - Opening TA partition 2
  17/058/2016 13:58:20 - INFO - Writing TA unit 00002774. Value : [01]
  17/058/2016 13:58:21 - INFO - Closing TA partition
  17/058/2016 13:58:21 - INFO - Processing partition.sin
  17/058/2016 13:58:21 - INFO - Checking header
  17/058/2016 13:58:21 - INFO - Flashing data
  17/058/2016 13:58:21 - INFO - Phone boot version : S1_Boot_MSM8x26_LA1.0_1022. Boot delivery version : S1_Boot_MSM8x26_LA1.0_1029
  17/058/2016 13:58:21 - INFO - Going to flash boot delivery
  17/058/2016 13:58:21 - INFO - Opening TA partition 2
  17/058/2016 13:58:21 - INFO - Processing emmc_appsboot_PLATFORM-MSM8226-LIVE-HWID008050E1-SWID09-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-F82D-0004-MMC.sin
  17/058/2016 13:58:21 - INFO - Checking header
  17/058/2016 13:58:21 - INFO - Flashing data
  17/058/2016 13:58:21 - INFO - Closing TA partition
  17/058/2016 13:58:21 - INFO - Opening TA partition 2
  17/058/2016 13:58:21 - INFO - Flashing Wukong_S1BootConfig_MiscTA_150310_2200.ta to partition 2
  17/058/2016 13:58:21 - INFO - Writing TA unit 0000084f. Value : [1A, CE, 33, 00, 01, 00, 08, 05, 00, 02, 02, 05, 00, 10, 03, 00, 02, 04, 02, 05, 00, 01, 02, 6A, 00, 10, 05, 00, 03, 03, E8, 03, 10, 05, 00, 04, 83, E8, 03, 10, 02, 00, 04, 85, 02, 00, 05, 85, 05, 00, 05, 82, 6A, 00, 10, 12, 00, 02, 00, A9, 09, BE, BA, A9, 09, 00, 00, 0A, 09, BE, BA, 0A, 09, 00, 00, 04, 00, 03, 00, 02, 00, 04, 00, 04, 00, B0, 04, 0E, 00, 06, 00, B8, 0B, 01, 4B, 00, 00, 00, 03, 96, 00, 2C, 01, 03, 00, 09, 00, 01]
  17/058/2016 13:58:21 - INFO - Writing TA unit 000008fd. Value : [00]
  17/058/2016 13:58:21 - INFO - Closing TA partition
  17/058/2016 13:58:21 - INFO - Opening TA partition 2
  17/058/2016 13:58:21 - INFO - Processing dbi_PLATFORM-MSM8226-LIVE-HWID008050E1-SWID12-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-F82D-0004-MMC.sin
  17/058/2016 13:58:21 - INFO - Checking header
  17/058/2016 13:58:21 - INFO - Flashing data
  17/058/2016 13:58:21 - INFO - Processing rpm_PLATFORM-MSM8226-LIVE-HWID008050E1-SWID0A-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-RPMFW-LIVE-F82D-PID1-0005-MMC.sin
  17/058/2016 13:58:21 - INFO - Checking header
  17/058/2016 13:58:21 - INFO - Flashing data
  17/058/2016 13:58:22 - INFO - Processing s1sbl_aid4_PLATFORM-MSM8226-LIVE-HWID008050E1-SWID65-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-F82D-0004-MMC.sin
  17/058/2016 13:58:22 - INFO - Checking header
  17/058/2016 13:58:22 - INFO - Flashing data
  17/058/2016 13:58:22 - INFO - Processing sbl1_PLATFORM-MSM8226-LIVE-HWID008050E1-SWID00-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-F82D-0004-MMC.sin
  17/058/2016 13:58:22 - INFO - Checking header
  17/058/2016 13:58:22 - INFO - Flashing data
  17/058/2016 13:58:22 - INFO - Processing tz_PLATFORM-MSM8226-LIVE-HWID008050E1-SWID07-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-F82D-0004-MMC.sin
  17/058/2016 13:58:22 - INFO - Checking header
  17/058/2016 13:58:22 - INFO - Flashing data
  17/058/2016 13:58:24 - INFO - Closing TA partition
  17/058/2016 13:58:24 - INFO - Opening TA partition 2
  17/058/2016 13:58:24 - INFO - Closing TA partition
  17/058/2016 13:58:24 - INFO - Opening TA partition 2
  17/058/2016 13:58:24 - INFO - Processing amss_fsg.sin
  17/058/2016 13:58:24 - INFO - Checking header
  17/058/2016 13:58:24 - INFO - Flashing data
  17/058/2016 13:58:24 - INFO - Processing amss_fs_1.sin
  17/058/2016 13:58:24 - INFO - Checking header
  17/058/2016 13:58:24 - INFO - Flashing data
  17/058/2016 13:58:24 - INFO - Processing amss_fs_2.sin
  17/058/2016 13:58:24 - INFO - Checking header
  17/058/2016 13:58:24 - INFO - Flashing data
  17/058/2016 13:58:24 - INFO - Processing apps_log.sin
  17/058/2016 13:58:24 - INFO - Checking header
  17/058/2016 13:58:24 - INFO - Flashing data
  17/058/2016 13:58:24 - INFO - Processing cache.sin
  17/058/2016 13:58:25 - INFO - Checking header
  17/058/2016 13:58:25 - INFO - Flashing data
  17/058/2016 13:58:26 - INFO - Processing fotakernel.sin
  17/058/2016 13:58:27 - INFO - Checking header
  17/058/2016 13:58:27 - INFO - Flashing data
  17/058/2016 13:58:29 - INFO - Processing kernel.sin
  17/058/2016 13:58:29 - INFO - Checking header
  17/058/2016 13:58:29 - INFO - Flashing data
  17/058/2016 13:58:hon:2 - INFO - Closing TA partition
  17/058/2016 13:58:hon:2 - INFO - Opening TA partition 2
  17/058/2016 13:58:hon:2 - INFO - Processing system.sin
  17/058/2016 13:58:hon:2 - INFO - Checking header
  17/058/2016 13:58:hon:2 - INFO - Flashing data
  17/006/2016 14:06:16 - INFO - Processing userdata.sin
  17/006/2016 14:06:16 - INFO - Checking header
  17/006/2016 14:06:16 - INFO - Flashing data
  17/006/2016 14:06:59 - INFO - Closing TA partition
  17/006/2016 14:06:59 - INFO - Opening TA partition 2
  17/006/2016 14:06:59 - INFO - Flashing cust-reset.ta to partition 2
  17/006/2016 14:06:59 - INFO - Writing TA unit 000008A4. Value : [00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00]
  17/006/2016 14:06:59 - INFO - Flashing fota-reset.ta to partition 2
  17/006/2016 14:06:59 - INFO - Writing TA unit 00000964. Value : [00]
  17/006/2016 14:06:59 - INFO - Closing TA partition
  17/006/2016 14:06:59 - INFO - Opening TA partition 2
  17/006/2016 14:06:59 - INFO - Processing elabel.sin
  17/006/2016 14:06:59 - INFO - Checking header
  17/006/2016 14:06:59 - INFO - Flashing data
  17/007/2016 14:07:03 - INFO - Closing TA partition
  17/007/2016 14:07:03 - INFO - Opening TA partition 2
  17/007/2016 14:07:03 - INFO - Writing TA unit 00002725. Value : [32, 30, 31, 36, 2D, 30, 34, 2D, 31, 37, 20, 31, 34, 3A, 30, 37, 3A, 30, 33, 00]
  17/007/2016 14:07:03 - INFO - Writing TA unit 00002774. Value : [00]
  17/007/2016 14:07:03 - INFO - Closing TA partition
  17/007/2016 14:07:03 - INFO - Ending flash session
  17/007/2016 14:07:03 - INFO - Flashing finished.
  17/007/2016 14:07:03 - INFO - Please unplug and start your phone
  17/007/2016 14:07:03 - INFO - For flashtool, Unknown Sources and Debugging must be checked in phone settings
  17/007/2016 14:07:03 - INFO - Device connected in flash mode
  17/008/2016 14:08:03 - INFO - Device disconnected
  17/014/2016 14:14:52 - INFO - Device connected with USB debugging off
  17/014/2016 14:14:52 - INFO - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode
  17/014/2016 14:14:58 - INFO - Device connected with USB debugging on
  17/014/2016 14:14:58 - ERROR - root : this bundle is not valid
  17/014/2016 14:14:58 - INFO - Connected device : Sony Xperia C3
  17/014/2016 14:14:58 - INFO - Installed version of busybox : N/A
  17/014/2016 14:14:58 - INFO - Android version : 5.1.1 / kernel version : 3.4.0+ / Build number : 19.4.A.0.182
  17/017/2016 14:17:hon:1 - INFO - Device disconnected
   
  baonam1010, baongocpdatmobile thích bài này.
  Đang tải...
 2. 348
  1,073
  93
  pdatmobile

  pdatmobile Well-Known Member TV-Vietnamfone

  Bài viết:
  348
  Đã được thích:
  1,073
  thanks a chia sẻ
   
  bacarysagna, khanhhuyenmbbaonam1010 thích bài này.
 3. 41
  4
  8
  trieuson

  trieuson Member TV-Vietnamfone

  Bài viết:
  41
  Đã được thích:
  4
  thank you
   

Ủng hộ vietnamfone.com nào !

Chat
1
Chào bạn!
Bạn cần hỗ trợ gì ?
Gửi vài giây trước

Bắt đầu Chat


Chú ý: Bạn phải đăng nhập Facebook mới có thể trò chuyện.