Chia Sẻ Rom vivo số lượng lớn

Thảo luận trong 'Kỷ thuật phần mềm'

 1. 794
  1,362
  93
  Minh Phương _tq

  Minh Phương _tq Support Box V.I.P

  Bài viết:
  794
  Đã được thích:
  1,362
  Chúc ae thành công
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  Vivo Firmwares Collection
  (China region)

  Vivo-X5Max+

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Vivo-X5L>>>899MB

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Vivo-Y29L>>>0.93GB

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Vivo-X5SL>>>1.27GB

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Vivo-X5V>>>1.09GB

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Vivo-X5F>>>1.08GB

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Vivo-Xshot(X710L)>>>777MB

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Xplay3S(X520F)>>> 839MB

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Xplay3S(X520L/A)>>>836MB

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Vivo-Y23L>>>0.88GB

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Y28L>>>1.02GB

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Vivo-Y928>>> 0.94GB

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Vivo-Y628>>> 0.94GB

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Y13L >>> <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Vivo-Y13t>>> <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Vivo-Y913>>> <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Vivo-Y613F>>> <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Vivo-Y27L >>>1.11GB

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Vivo-Y627>>>1.00GB

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Vivo-Y927 >>>1.02GB

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Vivo-X3V>>>805MB

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Vivo-X3F >>>642MB

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Vivo-Y22iL>>>884MB

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Vivo-X3L>>>697MB

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Vivo-Y22L>>>552MB

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Vivo-Y18L>>>794MB

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Vivo-Y622>>>518MB

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Vivo-Y22>>>539MB

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Vivo-X3S>>>618MB

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Vivo- Y13>>> 525MB

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Vivo-Y613>>> 511MB

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Vivo-Xplay(X510w)>>>690MB

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  And

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Vivo-X3( X3t)>>>646MB

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Vivo-Y20( Y20t)>>>699MB

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Vivo-Y19t>>>521MB

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Vivo-Y17w>>>688MB

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Vivo-Y15t>>>521MB

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Vivo-Y11t(PD1224BT)>>> <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Vivo- Y11(PD1224BT)>>> <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Vivo- Y11(PD1224T)>>> <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Y11t(PD1224T)>>> <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Vivo-X1S>>>625MB

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Vivo-X1>>>490MB

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Vivo- S6>>> <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Vivo- S6t>>> <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  And
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Vivo- S7>>> <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Vivo- S7(Android 4.1)>>> <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Vivo- S7w>>> <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Vivo-E5>>>442MB

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Vivo-S11>>>408MB

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Vivo- Y3t>>>274MB

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  And

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Vivo-S9(Android 4.0)>>> <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Vivo- S9(Android 4.1)>>> <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Vivo- S9t>>> <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  And
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Vivo- E1>>> <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Vivo- E1t>>> <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Vivo-S12>>>328MB

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Vivo-S3>>>111MB

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Vivo- S3+>>>201MB

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Vivo-E3>>>290MB

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  ××××××××××××××××××××××××××××××××××××

  For Global


  X5 upgrade package V1.10.4

  Time:2015-02-12
  Language:Multi Language

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Y28 upgrade package V1.8.6

  Time:2015-02-12
  Language:Multi Language

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Xshot upgrade package V2.4.1

  Time:2015-03-06
  Language:Multi Language

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  And

  Xshot upgrade package V1.16.0

  Time:2015-02-12
  Language:Multi Language

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  X3S upgrade package V2.5.1

  Time:2015-02-12
  Language:Multi Language

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  And

  X3S upgrade package V1.24.7

  Time:2015-02-12
  Language:Multi Language

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

     Y15 upgrade package V2.3.5

  Time:2015-02-12
  Language:Multi Language

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  And

  Y15 upgrade package V2.5.1

  Time:2015-02-12
  Language:Multi Language

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Y22 upgrade package V2.5.1

  Time:2015-02-12
  Language:Multi Language

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  And

  And

  Y22 upgrade package V1.23.1

  Time:2015-02-12
  Language:Multi Language

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  Xplay3S upgrade package V1.17.0

  Time:2015-02-12
  Language:Multi Language

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   


  And

  Xplay3S upgrade package V1.10.2

  Time:2015-02-12
  Language:Multi Language

  And

  Xplay3S upgrade package V1.10.2

  Time:2015-02-12
  Language:Multi Language

  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

   
  Đang tải...
 2. 91
  251
  53
  longthanhdongnai80

  longthanhdongnai80 Well-Known Member TV-Vietnamfone

  Bài viết:
  91
  Đã được thích:
  251
  Quá hot rồi cảm ơn bác chia sẻ nhé
   
  nhangsm2015ajemca thích bài này.
 3. 13
  5
  3
  sport98vn

  sport98vn New Member TV-Vietnamfone

  Bài viết:
  13
  Đã được thích:
  5
  cả rổ anh em tha hồ mà sàng :thich::thich::thich:
   
  nhangsm2015ajemca thích bài này.
 4. 50
  89
  18
  nhangsm2015

  nhangsm2015 Member TV-Vietnamfone

  Bài viết:
  50
  Đã được thích:
  89
  Hot quá , thank mod nhiều . ae đở vất vả tìm rồi .
   
  mobilengocan thích bài này.
 5. 107
  57
  28
  Nguyễn Bình

  Nguyễn Bình Active Member TV-Vietnamfone

  Bài viết:
  107
  Đã được thích:
  57
  big thanks
   
 6. 2,009
  5,843
  113
  ajemca

  ajemca SUPPORT ALL TV-Vietnamfone

  Bài viết:
  2,009
  Đã được thích:
  5,843
  Bạn cũng như mấy anh em "like and comment" cũng chỉ 1 từ vậy,mong rằng bạn hiểu có cho sẽ có nhận,không ai biết tất cả,nhưng chia sẻ vẫn là điều anh em cần,1% phục vụ không thể đáp ứng được cho 99% người nhận được,giúp người khác sẽ có hậu cho bản thân mình
   
  kienxuonggsm thích bài này.
 7. 8
  0
  1
  maichinh

  maichinh New Member TV-Vietnamfone

  Bài viết:
  8
  Đã được thích:
  0
  e up rom vivo y19t xong đem ngom man hình ai có cách gi cuu e với

  Chú Ý: Viết Có dấu tiếng Việt,không tái phạm
   
: Rom vivo

Ủng hộ vietnamfone.com nào !