Chia Sẻ Full rom gốc LG

Thảo luận trong 'Kỷ thuật phần mềm'

 1. 402
  1,235
  93
  Ngọc Quyền Gsm

  Ngọc Quyền Gsm Well-Known Member TV-Vietnamfone

  Bài viết:
  402
  Đã được thích:
  1,235
  LG G2
  Most Downloaded
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20D LGD802 83350
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30D LGF320L 82719
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20A LGD805 68306
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20C LGD802 56612
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30B LGD802 53493
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20C LGD802 47606
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V11C LGF320L 44864
  Last Added
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30d LGD802 4
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30d LGD802 12
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30d LGD802 6
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30d LGD802 19
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30d LGD802 12
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30d LGD802 25
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30d LGD802 74
  ARGENTINA
  1 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10A LGD806 0 B 4487 [​IMG]
  2 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20A LGD806 2.04 GiB 4920 [​IMG]
  3 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20A LGD806 2 GiB 460 [​IMG]
  4 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20B LGD806 2.06 GiB 350 [​IMG]
  5 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20B LGD806 2.06 GiB 1118 [​IMG]
  6NE/NORTHERN EUROPE_16G
  6 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20B LGD802 1.59 GiB 2190 [​IMG]
  7 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20D LGD802 1.6 GiB 1940 [​IMG]
  8 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20G LGD802 1.64 GiB 776 [​IMG]
  9 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20H LGD802 1.64 GiB 1773 [​IMG]
  10 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30b LGD802 1.65 GiB 428 [​IMG]
  11 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30b LGD802 1.65 GiB 351 [​IMG]
  AGR
  12 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20C LGD802 1.61 GiB 603 [​IMG]
  13 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30a LGD802 1.65 GiB 216 [​IMG]
  14 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30a LGD802 1.65 GiB 60 [​IMG]
  ALGERIA_16G
  15 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20C LGD802 1.61 GiB 1441 [​IMG]
  16 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30a LGD802 1.65 GiB 490 [​IMG]
  17 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30a LGD802 1.65 GiB 311 [​IMG]
  ARGENTINA
  18 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10A LGD806 1.97 GiB 3963 [​IMG]
  19 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10A LGD806 1.99 GiB 3149 [​IMG]
  20 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10B LGD806 2 GiB 1530 [​IMG]
  21 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10B LGD806 1.99 GiB 2624 [​IMG]
  22 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20A LGD806 2.07 GiB 3642 [​IMG]
  23 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20A LGD806 2.02 GiB 1959 [​IMG]
  24 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20A LGD806 2.01 GiB 14040 [​IMG]
  25 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20A LGD806 2 GiB 433 [​IMG]
  26 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20B LGD806 2.06 GiB 319 [​IMG]
  27 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20B LGD806 2.03 GiB 1626 [​IMG]
  AUSTRALIA
  28 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10A LGD802T 1.94 GiB 1428 [​IMG]
  29 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10A LGD802T 1.95 GiB 831 [​IMG]
  30 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10A LGD802T 1.95 GiB 702 [​IMG]
  31 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20B LGD802T 1.6 GiB 693 [​IMG]
  32 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20B LGD802T 1.6 GiB 573 [​IMG]
  33 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20B LGD802T 1.6 GiB 582 [​IMG]
  34 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20D LGD802T 1.63 GiB 556 [​IMG]
  35 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20D LGD802T 1.63 GiB 650 [​IMG]
  36 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20D LGD802T 1.63 GiB 651 [​IMG]
  37 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20D LGD802T 1.63 GiB 564 [​IMG]
  38 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20D LGD802T 1.63 GiB 828 [​IMG]
  39 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20D LGD802T 1.64 GiB 518 [​IMG]
  40 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30a LGD802T 1.67 GiB 352 [​IMG]
  41 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30a LGD802T 1.67 GiB 243 [​IMG]
  42 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30a LGD802T 1.67 GiB 226 [​IMG]
  43 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30a LGD802T 1.67 GiB 231
  44 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30a LGD802T 1.67 GiB 130
  45 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30b LGD802T 1.69 GiB 351
  AUSTRIA
  46 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10A LGD802 1.96 GiB 949
  47 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10A LGD802 2.07 GiB 625
  48 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10B LGD802 1.99 GiB 634
  49 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10C LGD802 2.08 GiB 827
  50 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20A LGD802 1.72 GiB 1371
  51 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20B LGD802 1.74 GiB 501
  52 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20B LGD802 1.62 GiB 600
  53 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20B LGD802 1.74 GiB 453
  54 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20D LGD802 1.64 GiB 551
  55 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20D LGD802 1.76 GiB 574
  56 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20D LGD802 1.64 GiB 697
  57 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30a LGD802 1.73 GiB 398
  58 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30a LGD802 1.73 GiB 132
  59 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30b LGD802 2 B 64
  60 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30d LGD802 1.78 GiB 1125
  61 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30f LGD802 2 B 239
  62 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30f LGD802 1.78 GiB 86
  BALTICS
  63 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10A LGD802 1.92 GiB 868
  64 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10E LGD802 1.92 GiB 660
  65 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10E LGD802 1.92 GiB 569
  66 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20B LGD802 1.59 GiB 777
  67 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20B LGD802 1.59 GiB 517
  68 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20D LGD802 1.6 GiB 499
  69 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20D LGD802 1.6 GiB 502
  70 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20D LGD802 1.6 GiB 447

   
  tnhan1981 thích bài này.
  Đang tải...
 2. 402
  1,235
  93
  Ngọc Quyền Gsm

  Ngọc Quyền Gsm Well-Known Member TV-Vietnamfone

  Bài viết:
  402
  Đã được thích:
  1,235
  71 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20D LGD802 1.6 GiB 476 [​IMG]
  72 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20F LGD802 1.63 GiB 823 [​IMG]
  73 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20F LGD802 1.63 GiB 1227 [​IMG]
  74 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20G LGD802 1.64 GiB 815 [​IMG]
  75 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20G LGD802 1.64 GiB 672 [​IMG]
  76 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20H LGD802 1.64 GiB 552 [​IMG]
  77 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20H LGD802 1.64 GiB 795 [​IMG]
  78 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30a LGD802 1.65 GiB 888 [​IMG]
  79 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30a LGD802 1.65 GiB 2567 [​IMG]
  80 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30b LGD802 1.65 GiB 834 [​IMG]
  81 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30b LGD802 1.65 GiB 563 [​IMG]
  82 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30b LGD802 1.65 GiB 207 [​IMG]
  83 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30b LGD802 1.65 GiB 92 [​IMG]

  BOSNIA
  84 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30b LGD802 1.65 GiB 335 [​IMG]
  85 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30b LGD802 nd 193 [​IMG]
  86 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30b LGD802 1.65 GiB 54 [​IMG]

  BRAZIL
  87 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10a LGD805 1.99 GiB 3397 [​IMG]
  88 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10a LGD805 1.98 GiB 1154 [​IMG]
  89 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10A LGD805 2.02 GiB 1865 [​IMG]
  90 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10A LGD805 2.04 GiB 1282 [​IMG]
  91 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10a LGD805 1.99 GiB 1371 [​IMG]
  92 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10A LGD805 2.04 GiB 1011 [​IMG]
  93 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10a LGD805 1.99 GiB 906 [​IMG]
  94 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10a LGD805 1.98 GiB 659 [​IMG]
  95 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10a LGD805 1.99 GiB 1345 [​IMG]
  96 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10B LGD805 2.01 GiB 24419 [​IMG]
  97 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20A LGD805 1.84 GiB 1858 [​IMG]
  98 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20A LGD805 1.85 GiB 3156 [​IMG]
  99 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20A LGD805 1.82 GiB 2757 [​IMG]
  100 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20A LGD805 1.82 GiB 3278 [​IMG]
  101 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20A LGD805 1.81 GiB 68306 [​IMG]
  102 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20A LGD805 1.81 GiB 16652 [​IMG]
  103 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20A LGD805 1.81 GiB 3417 [​IMG]
  104 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30A LGD805 2 B 2364 [​IMG]
  105 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30A LGD805 2 B 405 [​IMG]

  CANADA
  106 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10A LGD803 1.73 GiB 758 [​IMG]
  107 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10A LGD803 1.73 GiB 656 [​IMG]
  108 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10B LGD803 1.73 GiB 595 [​IMG]
  109 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10D LGD803 1.74 GiB 602 [​IMG]
  110 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V11B LGD801 1.73 GiB 1073 [​IMG]
  111 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20C LGD803 1.55 GiB 735 [​IMG]
  112 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20D LGD801 1.55 GiB 984 [​IMG]
  113 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20E LGD801 1.55 GiB 1302 [​IMG]
  114 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20E LGD803 1.55 GiB 575 [​IMG]
  115 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20E LGD803 1.55 GiB 772 [​IMG]
  116 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20G LGD803 1.55 GiB 591 [​IMG]
  117 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20G LGD803 1.55 GiB 539 [​IMG]
  118 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20h LGD801 2 B 126 [​IMG]
  119 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20H LGD803 1.55 GiB 1017 [​IMG]
  120 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20o LGD803 2 B 121 [​IMG]
  121 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20p LGD803 2 B 67 [​IMG]

  CAO
  122 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10A LGD805 250 B 483 [​IMG]
  123 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10A LGD805 1.98 GiB 414 [​IMG]
  124 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20A LGD805 1.91 GiB 634 [​IMG]

  CENTRAL AMERICA
  125 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10A LGD805 250 B 1512 [​IMG]
  126 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10a LGD805 1.98 GiB 2036 [​IMG]
  127 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10A LGD805 2 GiB 1405 [​IMG]

  CHILE
  128 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10a LGD805 250 B 1623 [​IMG]
  129 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10A LGD805 1.99 GiB 1444 [​IMG]
  130 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10a LGD805 1.98 GiB 1508 [​IMG]
  131 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10B LGD805 2 GiB 1787 [​IMG]
  132 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10B LGD805 2.02 GiB 1428 [​IMG]
  133 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10B LGD805 2.02 GiB 806 [​IMG]
  134 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10B LGD805 2 GiB 1141 [​IMG]
  135 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20A LGD805 1.86 GiB 1700 [​IMG]
  136 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20A LGD805 1.94 GiB 1285 [​IMG]
  137 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20A LGD805 1.84 GiB 2911 [​IMG]
  138 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20A LGD805 1.9 GiB 922 [​IMG]
  139 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20A LGD805 1.85 GiB 1039 [​IMG]

  CHILE_16G
  140 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20A LGD805 -1 B 1228 [​IMG]

   
 3. 402
  1,235
  93
  Ngọc Quyền Gsm

  Ngọc Quyền Gsm Well-Known Member TV-Vietnamfone

  Bài viết:
  402
  Đã được thích:
  1,235
  CHINA
  141 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10E LGD802 1.73 GiB 1746 [​IMG]
  142 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10F LGD802 1.73 GiB 979 [​IMG]
  143 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10G LGD802 1.73 GiB 1634 [​IMG]
  144 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10H LGD802 1.73 GiB 28079 [​IMG]
  145 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20B LGD802 1.48 GiB 1772 [​IMG]
  146 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20B LGD802 1.48 GiB 1002 [​IMG]
  147 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20C LGD802 1.48 GiB 47606 [​IMG]
  148 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20C LGD802 1.48 GiB 56612 [​IMG]
  149 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30A LGD802 1.47 GiB 5390 [​IMG]
  150 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30A LGD802 1.47 GiB 5331 [​IMG]
  151 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30B LGD802 2 B 460 [​IMG]
  152 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30B LGD802 1.47 GiB 53493 [​IMG]

  CIS
  153 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10B LGD802 1.92 GiB 1162 [​IMG]
  154 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10C LGD802 1.92 GiB 1538 [​IMG]
  155 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20A LGD802 1.58 GiB 893 [​IMG]
  156 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20B LGD802 1.58 GiB 956 [​IMG]
  157 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20B LGD802 1.58 GiB 2043 [​IMG]
  158 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30A LGD802 1.63 GiB 534 [​IMG]
  159 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30A LGD802 1.63 GiB 436 [​IMG]

  CIS_OPEN_16G
  160 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10B LGD802 1.92 GiB 610 [​IMG]
  161 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10C LGD802 1.92 GiB 603 [​IMG]
  162 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20A LGD802 1.58 GiB 635 [​IMG]
  163 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20B LGD802 1.58 GiB 581 [​IMG]
  164 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20B LGD802 1.58 GiB 926 [​IMG]
  165 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20B LGD802 1.58 GiB 87 [​IMG]
  166 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30B LGD802 2 B 291 [​IMG]

  COLOMBIA
  167 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10A LGD805 250 B 1103 [​IMG]
  168 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10A LGD805 1.99 GiB 1958 [​IMG]
  169 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10B LGD805 1.99 GiB 823 [​IMG]
  170 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10B LGD805 1.99 GiB 1432 [​IMG]
  171 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10B LGD805 2 GiB 2932 [​IMG]
  172 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10B LGD805 2 GiB 1678 [​IMG]
  173 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10C LGD805 2.01 GiB 281 [​IMG]
  174 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20A LGD805 1.9 GiB 1030 [​IMG]
  175 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20A LGD805 1.9 GiB 740 [​IMG]
  176 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20A LGD805 1.85 GiB 1666 [​IMG]
  177 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20A LGD805 2 B 130 [​IMG]

  COSTA RICA
  178 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10A LGD805 1.97 GiB 736 [​IMG]
  179 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10A LGD805 1.97 GiB 475 [​IMG]
  180 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20A LGD805 1.89 GiB 1283 [​IMG]
  181 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20A LGD805 1.84 GiB 621 [​IMG]

  CROATIA
  182 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20D LGD802 1.76 GiB 958 [​IMG]
  183 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30b LGD802 1.65 GiB 284 [​IMG]
  184 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30b LGD802 1.65 GiB 263 [​IMG]
  185 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30d LGD802 1.78 GiB 1177 [​IMG]
  186 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30f LGD802 1.78 GiB 90 [​IMG]

  CZECHO
  187 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20G LGD802 1.64 GiB 650 [​IMG]
  188 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20H LGD802 1.64 GiB 939 [​IMG]
  189 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30b LGD802 1.65 GiB 240 [​IMG]
  190 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30b LGD802 1.65 GiB 186 [​IMG]

  CZECHO_OPEN_16G
  191 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10A LGD802 1.92 GiB 944 [​IMG]
  192 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10E LGD802 1.92 GiB 944 [​IMG]
  193 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20B LGD802 1.59 GiB 624 [​IMG]
  194 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20D LGD802 1.6 GiB 463 [​IMG]
  195 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20D LGD802 1.6 GiB 811 [​IMG]
  196 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20G LGD802 1.64 GiB 402 [​IMG]
  197 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20H LGD802 1.64 GiB 458 [​IMG]
  198 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20H LGD802 1.64 GiB 635 [​IMG]
  199 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30b LGD802 1.65 GiB 202 [​IMG]
  200 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30b LGD802 1.65 GiB 195 [​IMG]

  DOMINICA
  201 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10A LGD805 1.98 GiB 434 [​IMG]
  202 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10A LGD805 1.98 GiB 446 [​IMG]
  203 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20A LGD805 1.89 GiB 621 [​IMG]

  DOMMINICAN
  204 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10a LGD805 1.98 GiB 1144 [​IMG]
  205 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10a LGD805 1.98 GiB 737 [​IMG]

  ECUADOR
  206 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20A LGD805 219 B 541 [​IMG]
  207 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20A LGD805 219 B 546 [​IMG]
  208 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20B LGD805 1.86 GiB 1158 [​IMG]
  209 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20C LGD805 1.84 GiB 437 [​IMG]

   
 4. 402
  1,235
  93
  Ngọc Quyền Gsm

  Ngọc Quyền Gsm Well-Known Member TV-Vietnamfone

  Bài viết:
  402
  Đã được thích:
  1,235
  FRANCE
  218 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10A LGD802 1.92 GiB 900 [​IMG]
  219 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10A LGD802 2.07 GiB 1057 [​IMG]
  220 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10B LGD802 1.97 GiB 1107 [​IMG]
  221 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10C LGD802 2.08 GiB 1093 [​IMG]
  222 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10E LGD802 1.92 GiB 685 [​IMG]
  223 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10F LGD802 1.98 GiB 976 [​IMG]
  224 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20A LGD802 1.72 GiB 2849 [​IMG]
  225 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20A LGD802 1.72 GiB 541 [​IMG]
  226 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20B LGD802 1.59 GiB 599 [​IMG]
  227 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20B LGD802 1.59 GiB 462 [​IMG]
  228 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20C LGD802 1.66 GiB 713 [​IMG]
  229 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20C LGD802 1.66 GiB 589 [​IMG]
  230 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20D LGD802 1.76 GiB 1299 [​IMG]
  231 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20E LGD802 1.7 GiB 686 [​IMG]
  232 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20F LGD802 1.63 GiB 847 [​IMG]
  233 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20G LGD802 1.71 GiB 389 [​IMG]
  234 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20G LGD802 1.64 GiB 735 [​IMG]
  235 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20G LGD802 1.64 GiB 564 [​IMG]
  236 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20H LGD802 1.64 GiB 1367 [​IMG]
  237 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20H LGD802 1.64 GiB 477 [​IMG]
  238 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30a LGD802 1.82 GiB 375 [​IMG]
  239 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30a LGD802 1.65 GiB 389 [​IMG]
  240 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30a LGD802 1.65 GiB 105 [​IMG]
  241 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30b LGD802 1.65 GiB 2966 [​IMG]
  242 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30b LGD802 1.65 GiB 163 [​IMG]
  243 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30e LGD802 1.78 GiB 8653 [​IMG]
  244 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30e LGD802 1.78 GiB 229 [​IMG]
  245 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30e LGD802 2 B 161 [​IMG]
  246 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30f LGD802 2 B 243 [​IMG]
  247 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30f LGD802 1.78 GiB 139 [​IMG]

  FRANCE_OPEN_16G
  248 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10A LGD802 1.92 GiB 1802 [​IMG]
  249 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10E LGD802 1.92 GiB 3284 [​IMG]
  250 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20B LGD802 1.59 GiB 2030 [​IMG]
  251 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20B LGD802 1.59 GiB 762 [​IMG]
  252 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20F LGD802 1.63 GiB 2259 [​IMG]
  253 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20G LGD802 1.64 GiB 1847 [​IMG]
  254 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20H LGD802 1.64 GiB 1156 [​IMG]
  255 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30b LGD802 1.65 GiB 1071 [​IMG]
  256 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30b LGD802 1.65 GiB 414 [​IMG]
  257 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30d LGD802 2 B 44 [​IMG] [​IMG]

  GERMANY
  258 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10A LGD802 1.92 GiB 2206 [​IMG]
  259 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10A LGD802 2.07 GiB 741 [​IMG]
  260 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10A LGD802 0 B 513 [​IMG]
  261 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10A LGD802 2.11 GiB 875 [​IMG]
  262 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10C LGD802 0 B 535 [​IMG]
  263 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10C LGD802 2.08 GiB 1700 [​IMG]
  264 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10E LGD802 1.92 GiB 6615 [​IMG]
  265 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20A LGD802 1.72 GiB 3554 [​IMG]
  266 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20A LGD802 1.72 GiB 2030 [​IMG]
  267 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20B LGD802 1.74 GiB 480 [​IMG]
  268 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20B LGD802 1.81 GiB 628 [​IMG]
  269 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20B LGD802 1.74 GiB 880 [​IMG]
  270 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20B LGD802 1.59 GiB 9382 [​IMG]
  271 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20B LGD802 1.74 GiB 1150 [​IMG]
  272 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20B LGD802 1.74 GiB 454 [​IMG]
  273 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20C LGD802 1.89 GiB 633 [​IMG]
  274 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20C LGD802 1.89 GiB 534 [​IMG]
  275 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20D LGD802 1.91 GiB 674 [​IMG]
  276 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20D LGD802 1.91 GiB 643 [​IMG]
  277 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20D LGD802 1.76 GiB 765 [​IMG]
  278 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20D LGD802 1.76 GiB 828 [​IMG]
  279 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20D LGD802 1.6 GiB 1760 [​IMG]
  280 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20D LGD802 1.6 GiB 899 [​IMG]
  281 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20D LGD802 1.6 GiB 1148 [​IMG]
  282 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20D LGD802 1.6 GiB 11799 [​IMG]
  283 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20G LGD802 1.64 GiB 914 [​IMG]
  284 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20H LGD802 1.64 GiB 4298 [​IMG]
  285 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30b LGD802 1.65 GiB 717 [​IMG]
  286 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30b LGD802 1.96 GiB 307 [​IMG]

   
 5. 402
  1,235
  93
  Ngọc Quyền Gsm

  Ngọc Quyền Gsm Well-Known Member TV-Vietnamfone

  Bài viết:
  402
  Đã được thích:
  1,235
  GERMANY_OPEN_16G
  294 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10A LGD802 1.92 GiB 1360 [​IMG]
  295 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10E LGD802 1.92 GiB 2019 [​IMG]
  296 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20B LGD802 1.59 GiB 1708 [​IMG]
  297 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20D LGD802 1.6 GiB 995 [​IMG]
  298 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20D LGD802 1.6 GiB 5138 [​IMG]
  299 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20G LGD802 1.64 GiB 636 [​IMG]
  300 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20H LGD802 1.64 GiB 1965 [​IMG]
  301 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30b LGD802 1.65 GiB 458 [​IMG]
  302 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30b LGD802 1.65 GiB 517 [​IMG]
  303 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30d LGD802 2 B 74 [​IMG] [​IMG]

  GREECE_OPEN_16G
  304 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10A LGD802 1.92 GiB 931 [​IMG]
  305 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10E LGD802 1.92 GiB 797 [​IMG]
  306 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20B LGD802 1.59 GiB 762 [​IMG]
  307 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20D LGD802 1.6 GiB 641 [​IMG]
  308 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20D LGD802 1.6 GiB 729 [​IMG]
  309 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20G LGD802 1.64 GiB 921 [​IMG]
  310 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20H LGD802 1.64 GiB 1550 [​IMG]
  311 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30b LGD802 1.65 GiB 426 [​IMG]
  312 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30b LGD802 357 B 250 [​IMG]

  HONG KONG
  313 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10B LGD802 1.92 GiB 2821 [​IMG]
  314 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10C LGD802 1.92 GiB 1507 [​IMG]
  315 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10D LGD802 1.93 GiB 2216 [​IMG]
  316 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20A LGD802 1.58 GiB 1898 [​IMG]
  317 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20B LGD802 1.58 GiB 1218 [​IMG]
  318 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20B LGD802 1.58 GiB 1443 [​IMG]
  319 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20C LGD802 1.6 GiB 20763 [​IMG]
  320 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20D LGD802 1.62 GiB 21118 [​IMG]
  321 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30A LGD802 1.63 GiB 1567 [​IMG]
  322 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30A LGD802 1.63 GiB 695 [​IMG]
  323 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30B LGD802 2 B 254 [​IMG]
  324 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30B LGD802 1.63 GiB 205 [​IMG]

   
 6. 402
  1,235
  93
  Ngọc Quyền Gsm

  Ngọc Quyền Gsm Well-Known Member TV-Vietnamfone

  Bài viết:
  402
  Đã được thích:
  1,235
  HONG KONG_OPEN_16G
  325 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10B LGD802 1.92 GiB 1023 [​IMG]
  326 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10C LGD802 1.92 GiB 686 [​IMG]
  327 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10D LGD802 1.93 GiB 976 [​IMG]
  328 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20A LGD802 1.58 GiB 777 [​IMG]
  329 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20B LGD802 1.58 GiB 693 [​IMG]
  330 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20B LGD802 1.58 GiB 582 [​IMG]
  331 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20C LGD802 1.6 GiB 945 [​IMG]
  332 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20D LGD802 1.62 GiB 17332 [​IMG]
  333 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30A LGD802 1.63 GiB 37059 [​IMG]
  334 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30B LGD802 2 B 159 [​IMG]
  335 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30B LGD802 1.63 GiB 131 [​IMG]

  HONGKONG
  336 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20C LGD802 1.6 GiB 456 [​IMG]
  337 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20C LGD802 1.6 GiB 1572 [​IMG]
  338 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20D LGD802 1.62 GiB 820 [​IMG]
  339 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20D LGD802 1.62 GiB 83350 [​IMG]
  340 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30A LGD802 1.63 GiB 342 [​IMG]
  341 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30A LGD802 1.63 GiB 594 [​IMG]
  342 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30B LGD802 2 B 133 [​IMG]
  343 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30B LGD802 1.63 GiB 47 [​IMG]
  344 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30B LGD802 1.63 GiB 153 [​IMG]

  HUNGARY
  345 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10A LGD802 2.11 GiB 937 [​IMG]
  346 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20B LGD802 1.81 GiB 563 [​IMG]
  347 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20C LGD802 1.89 GiB 591 [​IMG]
  348 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20C LGD802 1.89 GiB 673 [​IMG]
  349 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20D LGD802 1.76 GiB 417 [​IMG]
  350 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20D LGD802 1.91 GiB 703 [​IMG]
  351 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20H LGD802 1.64 GiB 1122 [​IMG]
  352 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30a LGD802 1.65 GiB 148 [​IMG]
  353 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30b LGD802 1.65 GiB 783 [​IMG]
  354 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30b LGD802 1.96 GiB 275 [​IMG]
  355 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30b LGD802 1.65 GiB 177 [​IMG]
  356 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30b LGD802 1.65 GiB 222 [​IMG]
  357 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30b LGD802 1.96 GiB 140 [​IMG]
  358 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30b LGD802 1.65 GiB 76 [​IMG]
  359 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30b LGD802 1.65 GiB 58 [​IMG]
  360 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30c LGD802 2 B 82 [​IMG]
  361 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30d LGD802 1.78 GiB 1373 [​IMG]
  362 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30f LGD802 2 B 119 [​IMG]
  363 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30f LGD802 1.78 GiB 128 [​IMG]

   
 7. 402
  1,235
  93
  Ngọc Quyền Gsm

  Ngọc Quyền Gsm Well-Known Member TV-Vietnamfone

  Bài viết:
  402
  Đã được thích:
  1,235
  HUNGARY_OPEN_16G
  364 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10B LGD802 1.92 GiB 1017 [​IMG]
  365 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10E LGD802 1.92 GiB 1320 [​IMG]
  366 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20B LGD802 1.59 GiB 954 [​IMG]
  367 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20B LGD802 1.59 GiB 567 [​IMG]
  368 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20F LGD802 1.63 GiB 1889 [​IMG]
  369 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20G LGD802 1.64 GiB 1176 [​IMG]
  370 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20H LGD802 1.64 GiB 1311 [​IMG]
  371 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30a LGD802 1.65 GiB 2072 [​IMG]
  372 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30b LGD802 1.65 GiB 961 [​IMG]
  373 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30b LGD802 1.65 GiB 147 [​IMG]

  INDIA
  374 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10B LGD802 1.92 GiB 955 [​IMG]
  375 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10C LGD802 1.92 GiB 748 [​IMG]
  376 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20A LGD802 1.6 GiB 618 [​IMG]
  377 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20A LGD802T 1.63 GiB 435 [​IMG]
  378 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20B LGD802 1.6 GiB 556 [​IMG]
  379 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20B LGD802 1.6 GiB 686 [​IMG]
  380 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20D LGD802 1.6 GiB 879 [​IMG]
  381 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30a LGD802T 219 B 298 [​IMG]
  382 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30b LGD802 1.65 GiB 705 [​IMG]
  383 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30b LGD802 1.65 GiB 269 [​IMG]

  INDIA_OPEN_16G
  384 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10B LGD802 1.92 GiB 668 [​IMG]
  385 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10C LGD802 1.92 GiB 509 [​IMG]
  386 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10C LGD802T 1.95 GiB 604 [​IMG]
  387 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20A LGD802 1.6 GiB 538 [​IMG]
  388 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20B LGD802 1.6 GiB 406 [​IMG]
  389 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20B LGD802 1.6 GiB 525 [​IMG]
  390 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20D LGD802 1.6 GiB 352 [​IMG]
  391 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30b LGD802 1.65 GiB 343 [​IMG]
  392 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30b LGD802 1.65 GiB 222 [​IMG]

  INDONESIA
  393 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10B LGD802 1.92 GiB 1256 [​IMG]
  394 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10E LGD802 1.92 GiB 1237 [​IMG]
  395 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20A LGD802 1.6 GiB 1185 [​IMG]
  396 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20B LGD802 1.6 GiB 1031 [​IMG]
  397 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20B LGD802 1.6 GiB 3454 [​IMG]
  398 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30b LGD802 1.65 GiB 1389 [​IMG]
  399 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30b LGD802 1.65 GiB 465 [​IMG]

  INDONESIA_OPEN_16G
  400 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10B LGD802 1.92 GiB 677 [​IMG]
  401 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10E LGD802 1.92 GiB 590 [​IMG]
  402 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20A LGD802 1.6 GiB 597 [​IMG]
  403 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20B LGD802 1.6 GiB 601 [​IMG]
  404 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20B LGD802 1.6 GiB 898 [​IMG]
  405 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30b LGD802 1.65 GiB 453 [​IMG]
  406 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30b LGD802 1.65 GiB 68 [​IMG]

  ISRAEL
  407 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10A LGD802 1.96 GiB 1037 [​IMG]
  408 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10A LGD802 1.98 GiB 765 [​IMG]
  409 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10A LGD802 1.95 GiB 910 [​IMG]
  410 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10B LGD802 1.95 GiB 2235 [​IMG]
  411 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20A LGD802 1.63 GiB 1357 [​IMG]
  412 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20A LGD802 1.63 GiB 1582 [​IMG]
  413 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20C LGD802 1.62 GiB 945 [​IMG]
  414 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30a LGD802 1.65 GiB 262 [​IMG]
  415 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30a LGD802 1.65 GiB 1211 [​IMG]
  416 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30a LGD802 1.65 GiB 251 [​IMG]
  417 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30a LGD802 1.66 GiB 310 [​IMG]
  418 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30a LGD802 357 B 37 [​IMG]
  419 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30a LGD802 1.65 GiB 43 [​IMG]
  420 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30a LGD802 1.66 GiB 89 [​IMG]
  421 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30b LGD802 nd 201 [​IMG]
  422 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30b LGD802 1.67 GiB 65 [​IMG]

   
 8. 402
  1,235
  93
  Ngọc Quyền Gsm

  Ngọc Quyền Gsm Well-Known Member TV-Vietnamfone

  Bài viết:
  402
  Đã được thích:
  1,235
  ISRAEL_OPEN_16G
  423 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10B LGD802 1.95 GiB 1205 [​IMG]
  424 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20A LGD802 1.63 GiB 685 [​IMG]
  425 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20A LGD802 1.63 GiB 799 [​IMG]
  426 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30a LGD802 1.65 GiB 591 [​IMG]
  427 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30a LGD802 1.65 GiB 69 [​IMG]

  ITALY
  428 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10A LGD802 1.92 GiB 5149 [​IMG]
  429 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10A LGD802 251 B 549 [​IMG]
  430 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10A LGD802 1.92 GiB 464 [​IMG]
  431 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10A LGD802 2.07 GiB 1016 [​IMG]
  432 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10A LGD802 1.97 GiB 1007 [​IMG]
  433 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10B LGD802 1.97 GiB 752 [​IMG]
  434 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10B LGD802 1.99 GiB 549 [​IMG]
  435 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10C LGD802 2.08 GiB 756 [​IMG]
  436 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10E LGD802 250 B 644 [​IMG]
  437 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10E LGD802 1.92 GiB 423 [​IMG]
  438 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10E LGD802 1.92 GiB 2679 [​IMG]
  439 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10E LGD802 1.96 GiB 496 [​IMG]
  440 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20A LGD802 1.65 GiB 645 [​IMG]
  441 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20A LGD802 1.65 GiB 531 [​IMG]
  442 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20A LGD802 1.72 GiB 1153 [​IMG]
  443 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20B LGD802 1.59 GiB 410 [​IMG]
  444 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20B LGD802 1.62 GiB 446 [​IMG]
  445 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20B LGD802 1.68 GiB 753 [​IMG]
  446 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20B LGD802 1.68 GiB 699 [​IMG]
  447 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20B LGD802 1.74 GiB 733 [​IMG]
  448 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20B LGD802 1.62 GiB 416 [​IMG]
  449 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20B LGD802 1.62 GiB 443 [​IMG]
  450 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20B LGD802 1.74 GiB 593 [​IMG]
  451 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20B LGD802 1.59 GiB 3607 [​IMG]
  452 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20B LGD802 1.59 GiB 870 [​IMG]
  453 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20C LGD802 1.62 GiB 663 [​IMG]
  454 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20D LGD802 1.64 GiB 447 [​IMG]
  455 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20D LGD802 1.64 GiB 458 [​IMG]
  456 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20D LGD802 1.76 GiB 1328 [​IMG]
  457 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20D LGD802 1.6 GiB 404 [​IMG]
  458 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20D LGD802 1.64 GiB 425 [​IMG]
  459 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20D LGD802 1.64 GiB 535 [​IMG]
  460 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20D LGD802 1.6 GiB 543 [​IMG]
  461 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20D LGD802 1.66 GiB 406 [​IMG]
  462 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20F LGD802 1.63 GiB 6116 [​IMG]
  463 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20G LGD802 1.64 GiB 621 [​IMG]
  464 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20G LGD802 1.64 GiB 3999 [​IMG]
  465 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20H LGD802 1.64 GiB 436 [​IMG]
  466 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20H LGD802 1.64 GiB 4089 [​IMG]
  467 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30a LGD802 1.65 GiB 388 [​IMG]
  468 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30a LGD802 1.73 GiB 735 [​IMG]
  469 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30a LGD802 1.66 GiB 263 [​IMG]
  470 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30a LGD802 1.66 GiB 53 [​IMG]
  471 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30a LGD802 1.65 GiB 115 [​IMG]
  472 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30b LGD802 1.65 GiB 2272 [​IMG]
  473 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30b LGD802 1.65 GiB 301 [​IMG]
  474 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30b LGD802 2 B 93 [​IMG]
  475 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30c LGD802 1.76 GiB 423 [​IMG]
  476 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30c LGD802 1.76 GiB 61 [​IMG]
  477 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30d LGD802 1.78 GiB 2341 [​IMG]
  478 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30d LGD802 1.78 GiB 485 [​IMG]
  479 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30d LGD802 2 B 12 [​IMG] [​IMG]
  480 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30d LGD802 2 B 25 [​IMG] [​IMG]
  481 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30f LGD802 2 B 465 [​IMG]
  482 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30f LGD802 2 B 349 [​IMG]
  483 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30f LGD802 1.78 GiB 238 [​IMG]
  484 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30f LGD802 1.78 GiB 317 [​IMG]

  I

   
 9. 402
  1,235
  93
  Ngọc Quyền Gsm

  Ngọc Quyền Gsm Well-Known Member TV-Vietnamfone

  Bài viết:
  402
  Đã được thích:
  1,235
  KAZAKHSTAN
  499 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10B LGD802 1.92 GiB 597 [​IMG]
  500 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10C LGD802 1.92 GiB 590 [​IMG]
  501 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20A LGD802 1.58 GiB 529 [​IMG]
  502 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20B LGD802 1.58 GiB 496 [​IMG]
  503 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20B LGD802 1.58 GiB 696 [​IMG]
  504 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30A LGD802 1.63 GiB 404 [​IMG]
  505 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30B LGD802 2 B 112 [​IMG]
  506 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30B LGD802 1.63 GiB 44 [​IMG]
  507 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30B LGD802 1.63 GiB 72 [​IMG]

  KAZAKHSTAN_16G
  508 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20B LGD802 1.58 GiB 557 [​IMG]
  509 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20B LGD802 1.58 GiB 52 [​IMG]
  510 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30B LGD802 2 B 41 [​IMG]

  KOREA
  511 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V11C LGF320K 1.86 GiB 2040 [​IMG]
  512 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V11C LGF320L 1.92 GiB 44864 [​IMG]
  513 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V11C LGF320S 1023.93 Ki 3057 [​IMG]
  514 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V11E LGF320K 1.87 GiB 942 [​IMG]
  515 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V11G LGF320L 1.92 GiB 1706 [​IMG]
  516 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V11G LGF320S 2.09 GiB 2017 [​IMG]
  517 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V11K LGF320K 1.87 GiB 1733 [​IMG]
  518 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V11K LGF320L 1.92 GiB 2509 [​IMG]
  519 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V11K LGF320S 2.09 GiB 3061 [​IMG]
  520 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V21O LGF320S 1023.93 Ki 1537 [​IMG]
  521 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V21P LGF320K 1.9 GiB 1859 [​IMG]
  522 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V21P LGF320L 1.95 GiB 3425 [​IMG]
  523 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V21R LGF320S 1023.93 Ki 2265 [​IMG]
  524 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V21U LGF320K 1.91 GiB 1287 [​IMG]
  525 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V21U LGF320S 2 MiB 2987 [​IMG]
  526 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V21V LGF320L 1.96 GiB 978 [​IMG]
  527 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V21V LGF320L 1.96 GiB 2664 [​IMG]
  528 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V21W LGF320K 1.91 GiB 28450 [​IMG]
  529 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V21Y LGF320L 1.96 GiB 3227 [​IMG]
  530 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30D LGF320K 1.09 GiB 26879 [​IMG]
  531 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30D LGF320K 2 B 295 [​IMG]
  532 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30D LGF320L 1.15 GiB 82719 [​IMG]
  533 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30D LGF320L 2 B 335 [​IMG]
  534 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30D LGF320S 1.22 GiB 9389 [​IMG]
  535 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30E LGF320S 1.23 GiB 40160 [​IMG]
  536 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30E LGF320S 2 B 332 [​IMG]

  MACEDINIA
  537 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30b LGD802 2 B 83 [​IMG]

  MACEDONIA
  538 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30b LGD802 1.65 GiB 214 [​IMG]

   
 10. 402
  1,235
  93
  Ngọc Quyền Gsm

  Ngọc Quyền Gsm Well-Known Member TV-Vietnamfone

  Bài viết:
  402
  Đã được thích:
  1,235
  MALAYSIA
  539 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10B LGD802 1.92 GiB 841 [​IMG]
  540 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10D LGD802 1.92 GiB 751 [​IMG]
  541 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20A LGD802 1.58 GiB 719 [​IMG]
  542 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20B LGD802 1.58 GiB 574 [​IMG]
  543 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20B LGD802 1.58 GiB 671 [​IMG]

  MALAYSIA_OPEN_16G
  544 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10B LGD802 1.92 GiB 487 [​IMG]
  545 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10D LGD802 1.92 GiB 474 [​IMG]
  546 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20A LGD802 1.58 GiB 468 [​IMG]
  547 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20B LGD802 251 B 409 [​IMG]
  548 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20B LGD802 1.58 GiB 428 [​IMG]

  MEXICO
  549 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10A LGD805 2 GiB 949 [​IMG]
  550 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10A LGD805 2.01 GiB 2462 [​IMG]
  551 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10A LGD805 2.01 GiB 2643 [​IMG]
  552 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10A LGD805 2 GiB 541 [​IMG]
  553 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10A LGD805 2.01 GiB 1721 [​IMG]
  554 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20A LGD805 1.96 GiB 4386 [​IMG]
  555 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20A LGD805 1.82 GiB 1745 [​IMG]
  556 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20B LGD805 1.95 GiB 1193 [​IMG]

  NETHERLANDS
  557 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20H LGD802 1.64 GiB 605 [​IMG]
  558 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30b LGD802 1.65 GiB 746 [​IMG]
  559 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30b LGD802 1.65 GiB 106 [​IMG]

  NETHERLANDS_OPEN_16G
  560 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10A LGD802 1.92 GiB 522 [​IMG]
  561 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10F LGD802 1.92 GiB 819 [​IMG]
  562 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10F LGD802 1.92 GiB 2095 [​IMG]
  563 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20B LGD802 1.59 GiB 506 [​IMG]
  564 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20D LGD802 1.6 GiB 596 [​IMG]
  565 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20D LGD802 1.6 GiB 489 [​IMG]
  566 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20H LGD802 1.64 GiB 777 [​IMG]
  567 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30b LGD802 1.65 GiB 446 [​IMG]
  568 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30b LGD802 1.65 GiB 137 [​IMG]

  NORTHERN EUROPE_16G
  569 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10A LGD802 1.92 GiB 556 [​IMG]
  570 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20B LGD802 1.59 GiB 534 [​IMG]

   
 11. 402
  1,235
  93
  Ngọc Quyền Gsm

  Ngọc Quyền Gsm Well-Known Member TV-Vietnamfone

  Bài viết:
  402
  Đã được thích:
  1,235
  NORWAY
  571 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10C LGD802 1.92 GiB 490 [​IMG]
  572 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20B LGD802 1.59 GiB 375 [​IMG]
  573 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20B LGD802 1.59 GiB 358 [​IMG]
  574 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20D LGD802 1.6 GiB 421 [​IMG]
  575 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20G LGD802 1.64 GiB 342 [​IMG]
  576 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30a LGD802 1.65 GiB 268 [​IMG]
  577 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30a LGD802 1.65 GiB 97 [​IMG]

  PANAMA
  578 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10A LGD805 1.97 GiB 780 [​IMG]
  579 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10B LGD805 1.99 GiB 817 [​IMG]
  580 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10B LGD805 1.99 GiB 518 [​IMG]
  581 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20A LGD805 1.86 GiB 2168 [​IMG]

  PARAGUAY
  582 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10B LGD805 1.99 GiB 412 [​IMG]
  583 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20A LGD805 1.94 GiB 590 [​IMG]

  PERU
  584 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10A LGD805 1.98 GiB 1549 [​IMG]
  585 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10A LGD805 2 GiB 1228 [​IMG]
  586 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10C LGD805 0 B 825 [​IMG]
  587 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20A LGD805 1.83 GiB 1289 [​IMG]
  588 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20A LGD805 1.82 GiB 3457 [​IMG]
  589 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20A LGD805 1.86 GiB 1263 [​IMG]
  590 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20A LGD805 1.82 GiB 2025 [​IMG]
  591 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20A LGD805 1.86 GiB 2092 [​IMG]

  PHILPPIN
  592 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10B LGD802 1.92 GiB 781 [​IMG]
  593 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10E LGD802 1.92 GiB 994 [​IMG]
  594 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20A LGD802 1.6 GiB 773 [​IMG]
  595 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20B LGD802 1.6 GiB 382 [​IMG]
  596 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20B LGD802 1.6 GiB 525 [​IMG]
  597 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20B LGD802 1.6 GiB 977 [​IMG]
  598 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30b LGD802 1.65 GiB 153 [​IMG]
  599 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30b LGD802 1.65 GiB 195 [​IMG]
  600 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30b LGD802 1.65 GiB 274 [​IMG]
  601 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30b LGD802 357 B 122 [​IMG]
  602 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30b LGD802 1.65 GiB 42 [​IMG]

  POLAND
  603 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10A LGD802 1.95 GiB 1381 [​IMG]
  604 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20B LGD802 1.68 GiB 502 [​IMG]
  605 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20B LGD802 1.59 GiB 640 [​IMG]
  606 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20B LGD802 1.59 GiB 488 [​IMG]
  607 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20C LGD802 1.61 GiB 1216 [​IMG]
  608 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30a LGD802 1.73 GiB 351 [​IMG]
  609 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30a LGD802 1.73 GiB 106 [​IMG]
  610 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30a LGD802 1.73 GiB 207 [​IMG]
  611 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30b LGD802 1.82 GiB 355 [​IMG]
  612 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30b LGD802 1.65 GiB 175 [​IMG]
  613 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30b LGD802 1.82 GiB 68 [​IMG]

   
 12. 402
  1,235
  93
  Ngọc Quyền Gsm

  Ngọc Quyền Gsm Well-Known Member TV-Vietnamfone

  Bài viết:
  402
  Đã được thích:
  1,235
  POLAND_OPEN_16G
  614 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10A LGD802 1.92 GiB 1176 [​IMG]
  615 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10E LGD802 1.92 GiB 1255 [​IMG]
  616 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20B LGD802 1.59 GiB 1527 [​IMG]
  617 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20D LGD802 1.6 GiB 1044 [​IMG]
  618 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20D LGD802 1.6 GiB 2564 [​IMG]
  619 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20G LGD802 1.64 GiB 1640 [​IMG]
  620 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20H LGD802 1.64 GiB 2440 [​IMG]
  621 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30b LGD802 1.65 GiB 2096 [​IMG]
  622 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30b LGD802 1.65 GiB 1317 [​IMG]

  PORTA_16G
  623 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10B LGD805 2 GiB 355 [​IMG]
  624 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20A LGD805 1.88 GiB 337 [​IMG]

  PORTUGAL
  625 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10A LGD802 251 B 797 [​IMG]
  626 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20B LGD802 1.6 GiB 504 [​IMG]
  627 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20B LGD802 1.6 GiB 612 [​IMG]
  628 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20B LGD802 1.6 GiB 367 [​IMG]
  629 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20B LGD802 1.6 GiB 491 [​IMG]
  630 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20C LGD802 1.61 GiB 850 [​IMG]
  631 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20H LGD802 1.64 GiB 864 [​IMG]
  632 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30a LGD802 1.65 GiB 1564 [​IMG]
  633 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30a LGD802 1.63 GiB 161 [​IMG]
  634 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30a LGD802 1.63 GiB 145 [​IMG]
  635 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30b LGD802 1.65 GiB 866 [​IMG]
  636 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30b LGD802 1.65 GiB 165 [​IMG]
  637 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30d LGD802 2 B 4 [​IMG] [​IMG]

  PORTUGAL_OPEN_16G
  638 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10A LGD802 1.92 GiB 924 [​IMG]
  639 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10E LGD802 1.92 GiB 651 [​IMG]
  640 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20B LGD802 1.59 GiB 1250 [​IMG]
  641 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20D LGD802 1.6 GiB 661 [​IMG]
  642 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20D LGD802 1.6 GiB 793 [​IMG]
  643 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20G LGD802 1.64 GiB 894 [​IMG]
  644 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20H LGD802 1.64 GiB 814 [​IMG]
  645 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30a LGD802 1.65 GiB 1514 [​IMG]
  646 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30b LGD802 1.65 GiB 761 [​IMG]
  647 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30b LGD802 1.65 GiB 107 [​IMG]
  648 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30d LGD802 2 B 12 [​IMG] [​IMG]

   
 13. 402
  1,235
  93
  Ngọc Quyền Gsm

  Ngọc Quyền Gsm Well-Known Member TV-Vietnamfone

  Bài viết:
  402
  Đã được thích:
  1,235
  PUERTO RICO
  649 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20A LGD801 1.97 GiB 779 [​IMG]

  ROGERS
  650 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10C LGD803 1.75 GiB 582 [​IMG]
  651 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20D LGD803 1.56 GiB 596 [​IMG]
  652 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20F LGD803 1.56 GiB 580 [​IMG]
  653 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20l LGD803 2 B 135 [​IMG]

  ROMANIA
  654 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10B LGD802 251 B 545 [​IMG]
  655 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10F LGD802 1.98 GiB 690 [​IMG]
  656 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20C LGD802 1.66 GiB 405 [​IMG]
  657 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20C LGD802 1.66 GiB 469 [​IMG]
  658 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20E LGD802 1.7 GiB 643 [​IMG]
  659 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20G LGD802 1.71 GiB 446 [​IMG]
  660 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30a LGD802 1.82 GiB 192 [​IMG]
  661 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30e LGD802 2 B 76 [​IMG]

  ROMANIA_OPEN_16G
  662 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10A LGD802 1.92 GiB 696 [​IMG]
  663 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10A LGD802 1.92 GiB 470 [​IMG]
  664 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10E LGD802 1.92 GiB 702 [​IMG]
  665 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20B LGD802 1.59 GiB 585 [​IMG]
  666 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20D LGD802 1.6 GiB 420 [​IMG]
  667 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20D LGD802 1.6 GiB 729 [​IMG]
  668 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20G LGD802 1.64 GiB 651 [​IMG]
  669 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20H LGD802 1.64 GiB 678 [​IMG]
  670 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30b LGD802 1.65 GiB 209 [​IMG]
  671 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30b LGD802 1.65 GiB 242 [​IMG]
  672 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30d LGD802 2 B 6 [​IMG] [​IMG]

  SERBIA
  673 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30b LGD802 1.65 GiB 109 [​IMG]
  674 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30b LGD802 1.65 GiB 307 [​IMG]
  675 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30b LGD802 1.65 GiB 263 [​IMG]
  676 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30b LGD802 1.65 GiB 231 [​IMG]
  677 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30b LGD802 1.65 GiB 38 [​IMG]

  SINGAPORE
  678 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10B LGD802 1.95 GiB 960 [​IMG]
  679 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10B LGD802 1.95 GiB 408 [​IMG]
  680 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10F LGD802 1.95 GiB 1127 [​IMG]
  681 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10F LGD802 1.95 GiB 440 [​IMG]
  682 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20A LGD802 1.63 GiB 727 [​IMG]
  683 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20A LGD802 1.63 GiB 431 [​IMG]
  684 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20B LGD802 1.63 GiB 378 [​IMG]
  685 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20B LGD802 1.63 GiB 332 [​IMG]
  686 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20B LGD802 1.63 GiB 666 [​IMG]
  687 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20B LGD802 1.63 GiB 527 [​IMG]
  688 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20C LGD802 1.65 GiB 1525 [​IMG]
  689 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20C LGD802 1.65 GiB 527 [​IMG]
  690 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30A LGD802 1.67 GiB 895 [​IMG]
  691 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30A LGD802 1.67 GiB 183 [​IMG]
  692 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30B LGD802 2 B 132 [​IMG]
  693 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30B LGD802 1.67 GiB 100 [​IMG]

   
 14. 402
  1,235
  93
  Ngọc Quyền Gsm

  Ngọc Quyền Gsm Well-Known Member TV-Vietnamfone

  Bài viết:
  402
  Đã được thích:
  1,235
  SOUTH AFRICA_16G
  694 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20C LGD802 1.63 GiB 570 [​IMG]
  695 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30a LGD802 1.65 GiB 282 [​IMG]
  696 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30a LGD802 1.65 GiB 57 [​IMG]

  SPAIN
  697 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10A LGD802 2.07 GiB 1822 [​IMG]
  698 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10B LGD802 1.97 GiB 1015 [​IMG]
  699 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10B LGD802 1.88 GiB 1156 [​IMG]
  700 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10C LGD802 2.08 GiB 1047 [​IMG]
  701 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10H LGD802 1.98 GiB 1187 [​IMG]
  702 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20A LGD802 1.63 GiB 814 [​IMG]
  703 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20A LGD802 1.72 GiB 2880 [​IMG]
  704 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20B LGD802 1.63 GiB 461 [​IMG]
  705 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20B LGD802 1.74 GiB 1022 [​IMG]
  706 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20B LGD802 1.63 GiB 514 [​IMG]
  707 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20B LGD802 1.74 GiB 779 [​IMG]
  708 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20C LGD802 1.66 GiB 563 [​IMG]
  709 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20C LGD802 1.67 GiB 690 [​IMG]
  710 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20C LGD802 1.66 GiB 902 [​IMG]
  711 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20D LGD802 1.67 GiB 1157 [​IMG]
  712 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20D LGD802 1.76 GiB 2853 [​IMG]
  713 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20E LGD802 1.7 GiB 980 [​IMG]
  714 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20G LGD802 1.71 GiB 651 [​IMG]
  715 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30a LGD802 1.73 GiB 346 [​IMG]
  716 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30a LGD802 1.82 GiB 441 [​IMG]
  717 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30a LGD802 1.82 GiB 64 [​IMG]
  718 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30a LGD802 1.73 GiB 67 [​IMG]
  719 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30c LGD802 2 B 57 [​IMG]
  720 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30d LGD802 1.78 GiB 25338 [​IMG]
  721 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30d LGD802 1.78 GiB 242 [​IMG]
  722 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30e LGD802 2 B 95 [​IMG]
  723 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30f LGD802 2 B 476 [​IMG]
  724 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30f LGD802 1.78 GiB 291 [​IMG]

  SPAIN_OPEN_16G
  725 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20G LGD802 1.64 GiB 1180 [​IMG]
  726 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20H LGD802 1.64 GiB 2084 [​IMG]
  727 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30a LGD802 1.65 GiB 4958 [​IMG]
  728 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30b LGD802 1.65 GiB 1951 [​IMG]
  729 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30b LGD802 1.65 GiB 623 [​IMG]

  SWEDEN
  730 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10A LGD802 1.96 GiB 457 [​IMG]
  731 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10B LGD802 1.99 GiB 483 [​IMG]
  732 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20B LGD802 1.62 GiB 342 [​IMG]
  733 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20D LGD802 1.64 GiB 311 [​IMG]
  734 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20D LGD802 1.64 GiB 404 [​IMG]
  735 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30a LGD802 1.73 GiB 227 [​IMG]
  736 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30a LGD802 1.73 GiB 53 [​IMG]

  SWITZERLAND
  737 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10A LGD802 1.92 GiB 415 [​IMG]
  738 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10A LGD802 1.92 GiB 480 [​IMG]
  739 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10E LGD802 1.92 GiB 360 [​IMG]
  740 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10E LGD802 1.92 GiB 518 [​IMG]
  741 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20B LGD802 1.59 GiB 315 [​IMG]
  742 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20B LGD802 1.59 GiB 408 [​IMG]
  743 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20B LGD802 1.59 GiB 329 [​IMG]
  744 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20B LGD802 1.59 GiB 309 [​IMG]
  745 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20F LGD802 1.63 GiB 981 [​IMG]
  746 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20F LGD802 1.63 GiB 563 [​IMG]
  747 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20G LGD802 1.64 GiB 602 [​IMG]
  748 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20G LGD802 1.64 GiB 396 [​IMG]
  749 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30b LGD802 1.65 GiB 259 [​IMG]
  750 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30b LGD802 1.65 GiB 180 [​IMG]
  751 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30b LGD802 1.65 GiB 143 [​IMG]
  752 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30b LGD802 1.65 GiB 44 [​IMG]

   
 15. 402
  1,235
  93
  Ngọc Quyền Gsm

  Ngọc Quyền Gsm Well-Known Member TV-Vietnamfone

  Bài viết:
  402
  Đã được thích:
  1,235
  SPAIN
  697 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10A LGD802 2.07 GiB 1822 [​IMG]
  698 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10B LGD802 1.97 GiB 1015 [​IMG]
  699 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10B LGD802 1.88 GiB 1156 [​IMG]
  700 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10C LGD802 2.08 GiB 1047 [​IMG]
  701 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10H LGD802 1.98 GiB 1187 [​IMG]
  702 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20A LGD802 1.63 GiB 814 [​IMG]
  703 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20A LGD802 1.72 GiB 2880 [​IMG]
  704 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20B LGD802 1.63 GiB 461 [​IMG]
  705 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20B LGD802 1.74 GiB 1022 [​IMG]
  706 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20B LGD802 1.63 GiB 514 [​IMG]
  707 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20B LGD802 1.74 GiB 779 [​IMG]
  708 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20C LGD802 1.66 GiB 563 [​IMG]
  709 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20C LGD802 1.67 GiB 690 [​IMG]
  710 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20C LGD802 1.66 GiB 902 [​IMG]
  711 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20D LGD802 1.67 GiB 1157 [​IMG]
  712 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20D LGD802 1.76 GiB 2853 [​IMG]
  713 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20E LGD802 1.7 GiB 980 [​IMG]
  714 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20G LGD802 1.71 GiB 651 [​IMG]
  715 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30a LGD802 1.73 GiB 346 [​IMG]
  716 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30a LGD802 1.82 GiB 441 [​IMG]
  717 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30a LGD802 1.82 GiB 64 [​IMG]
  718 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30a LGD802 1.73 GiB 67 [​IMG]
  719 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30c LGD802 2 B 57 [​IMG]
  720 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30d LGD802 1.78 GiB 25338 [​IMG]
  721 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30d LGD802 1.78 GiB 242 [​IMG]
  722 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30e LGD802 2 B 95 [​IMG]
  723 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30f LGD802 2 B 476 [​IMG]
  724 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30f LGD802 1.78 GiB 291 [​IMG]

  SPAIN_OPEN_16G
  725 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20G LGD802 1.64 GiB 1180 [​IMG]
  726 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20H LGD802 1.64 GiB 2084 [​IMG]
  727 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30a LGD802 1.65 GiB 4958 [​IMG]
  728 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30b LGD802 1.65 GiB 1951 [​IMG]
  729 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30b LGD802 1.65 GiB 623 [​IMG]

   
 16. 402
  1,235
  93
  Ngọc Quyền Gsm

  Ngọc Quyền Gsm Well-Known Member TV-Vietnamfone

  Bài viết:
  402
  Đã được thích:
  1,235
  UNITED KINGDOM_OPEN_16G
  892 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10B LGD802 1.92 GiB 1000 [​IMG]
  893 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10F LGD802 1.92 GiB 1679 [​IMG]
  894 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20B LGD802 1.59 GiB 1049 [​IMG]
  895 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20D LGD802 1.6 GiB 975 [​IMG]
  896 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20D LGD802 1.6 GiB 937 [​IMG]
  897 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20G LGD802 1.64 GiB 985 [​IMG]
  898 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20H LGD802 1.64 GiB 755 [​IMG]
  899 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30b LGD802 1.65 GiB 949 [​IMG]
  900 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30b LGD802 219 B 181 [​IMG]
  901 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30b LGD802 219 B 172 [​IMG]
  902 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30b LGD802 265 B 426 [​IMG]
  903 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30b LGD802 1.65 GiB 144 [​IMG]

  URUGUAY
  904 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20A LGD805 1.84 GiB 689 [​IMG]

  USA
  905 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10C LGD801BK 1.72 GiB 2900 [​IMG]
  906 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10G LGD801BK 1.75 GiB 1154 [​IMG]
  907 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20A LGD801BK 1.5 GiB 1741 [​IMG]
  908 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20E LGD801BK 1.61 GiB 1528 [​IMG]
  909 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20G LGD801BK 1.62 GiB 1622 [​IMG]
  910 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30b LGD801BK 1.05 GiB 3157 [​IMG]
  911 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30c LGD801BK 2 B 324 [​IMG]

  VENEZUELA
  912 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10A LGD805 2 GiB 1010 [​IMG]
  913 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10A LGD805 2 GiB 458 [​IMG]

  VERIZON WIRELESS
  914 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V12B LGVS985 1.59 GiB 6121 [​IMG]
  915 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V23C LGVS985 1.55 GiB 443 [​IMG]
  916 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V24B LGVS985 2 B 184 [​IMG]
  917 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V26A LGVS980 2.2 GB 2312 [​IMG]
  918 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V27A LGVS980 2.21 GiB 2991 [​IMG]
  919 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V28A LGVS980 2.28 GiB 25445 [​IMG]
  920 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V39A LGVS980 1.64 GiB 3362 [​IMG]
  921 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V39A LGVS980 1.64 GiB 925 [​IMG]
  922 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V39A LGVS980 2 B 11698 [​IMG]


  VIETNAM
  923 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10B LGD802 250 B 994 [​IMG]
  924 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10B LGD802 1.92 GiB 1446 [​IMG]
  925 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10C LGD802 1.92 GiB 633 [​IMG]
  926 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10C LGD802 1.92 GiB 1121 [​IMG]
  927 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10E LGD802 1.92 GiB 935 [​IMG]
  928 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V10E LGD802 1.92 GiB 1233 [​IMG]
  929 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20A LGD802 1.6 GiB 807 [​IMG]
  930 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20A LGD802 1.6 GiB 1545 [​IMG]
  931 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20B LGD802 1.6 GiB 917 [​IMG]
  932 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20B LGD802 1.6 GiB 832 [​IMG]
  933 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20B LGD802 1.6 GiB 1572 [​IMG]
  934 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V20B LGD802 1.6 GiB 4169 [​IMG]
  935 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30b LGD802 1.65 GiB 375 [​IMG]
  936 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30b LGD802 1.65 GiB 764 [​IMG]
  937 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30b LGD802 1.65 GiB 77 [​IMG]
  938 <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

    V30b LGD802 1.65 GiB 230 [​IMG]

   

Ủng hộ vietnamfone.com nào !