Chia Sẻ File Root KitKat By Odin Samsung

Thảo luận trong 'Kỷ thuật phần mềm'

 1. 2,009
  5,843
  113
  ajemca

  ajemca SUPPORT ALL TV-Vietnamfone

  Bài viết:
  2,009
  Đã được thích:
  5,843
  A300G A3 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  A300H A3 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  A300F A3 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  A300M A3 Duos : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  A300FU A3 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  A300YZ A3 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  A3000 A3 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  A3009 A3 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  A500G A5 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  A500H A5 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  A500F A5 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  A5ooYZ A5 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  A500M A5 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  A500K A5 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  A500L A5 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  A500S A5 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  A500Y A5 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  A500FU A5 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  A5000 A5 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  A700H A7 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  A700FD A7 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  A5009 A5 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  A7000 A7 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  A7009 A7 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  E300L S4 LTE-A : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  E300K S4 LTE-A :<Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  E300S S4 LTE-A : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  E330S S4 LTE-A : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  E330L S4 LTE-A : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  E330K S4 LTE-A : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  E500F E5 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  E500H E5 Duos : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  E500M E5 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  E700F E7 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  E7000 E7 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  E700M E7 Duos : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  E7009 E7 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  G530H Grand Prime : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  G530F Grand Prime : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  G530M Grand Prime : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  G530Y Grand Prime : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  G710L Grand 2 LTE-A: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  G710K Grand 2 LTE-A : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  G710S Grand 2 LTE-A: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  G750H Mega 2 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  G800H S5 MiniDuos: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  G800M S5 Mini : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  G800M S5 Mini : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  G800Y S5 Mini : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  G850F Alpha : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  G850M Alpha : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  G850L Alpha : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  G850K Alpha : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  G850S Alpha : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  G850Y Alpha : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  G850W Alpha : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  G870F S5 Active : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  G870W S5 Active : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  G900K S5 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  G900FD S5 Duos : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  G906L S5 LTE-A : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  G906K S5 Prime : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  G906S S5 LTE-A : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  G910F S5 LTE-A : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  G925T S6 Edge : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  G5306W Grand Prime: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  G5308W Grand Prime: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  G5309W Grand Prime: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  G7105H Grand 2 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  G7105 Grand 2 LTE : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  G7105L Grand 2 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  G7508Q Mega 2 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  G7509 Mega 2 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  G8508S Alpha : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  G9009D S5 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  G9008W S5 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  G9009W S5 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  I8190 S3 Mini : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  I9192 S4 Mini : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  I9195L S4 Mini : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  I9195T S4 Mini : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  I9195H S4 Mini : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  I9502 S4 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  I9506 S4 LTE-A : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  I9515 S4 Value Edition: <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  M819N Mega 6.3 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  M919N S4 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   
  T999V S3 : <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

   
  Đang tải...
 2. 133
  409
  63
  cristianmobiledat

  cristianmobiledat Well-Known Member TV-Vietnamfone

  Bài viết:
  133
  Đã được thích:
  409
  Thanks thớt nhé
   
 3. 724
  1,578
  93
  tnhan1981

  tnhan1981 QLý Nhân Sự TV-Vietnamfone

  Bài viết:
  724
  Đã được thích:
  1,578
  File hot quá Mod ơi , ae đở công tìm rồi . :thich:
   
 4. 219
  702
  93
  duymobile88

  duymobile88 Well-Known Member TV-Vietnamfone

  Bài viết:
  219
  Đã được thích:
  702
  file root chạy odin nhiều quá thanks thớt nhiều lắm
   
  ViVanmobile, ajemca, cristianmobiledat2 others thích bài này.
 5. 252
  850
  93
  thanhoaimobile

  thanhoaimobile Well-Known Member TV-Vietnamfone

  Bài viết:
  252
  Đã được thích:
  850
  Cái này hót quá thanks nhìu
   
  ViVanmobile, ajemcacristianmobiledat thích bài này.
 6. 133
  409
  63
  cristianmobiledat

  cristianmobiledat Well-Known Member TV-Vietnamfone

  Bài viết:
  133
  Đã được thích:
  409
  thanks thớt nhiều
   
  thanhoaimobile, ajemcaViVanmobile thích bài này.
 7. 38
  98
  18
  ViVanmobile

  ViVanmobile Member TV-Vietnamfone

  Bài viết:
  38
  Đã được thích:
  98
  file root kitkat thanks bạn nhiều
   
  thanhoaimobileajemca thích bài này.

Ủng hộ vietnamfone.com nào !