ROM Hotwav Cosmos V22 SC7731 2017-08-30

Hotwav Cosmos V22 Pac File

 1. Phong NT
  ROM Backup dạng Pac File nạp qua Tool và đã được test Ok!
  V22.PNG

  Một vài hình ảnh sau khi nạp ROM

  Screenshot_20120101-070507.png

  Link Download:
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>